Brass Band

Z’erschte mau läbe (aus Dällebach Kari – das Musical)

Kategorie: Brass Band | Kategorie: Gesang | Kategorie: Unterhaltung

Titel: Z’erschte mau läbe (aus Dällebach Kari – das Musical)
Komponisten: Schneider, Moritz & Hoffman, Robin
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band (Vocal Duet)

Notenbeispiel (PDF)
Hörbeispiel (MP3)
Noten bestellen bei lucerne music edition

CD Swissness bestellen bei lucerne music edition

X