Brass Band

Ds grosse Fescht

Kategorie: Brass Band | Kategorie: Unterhaltung

Titel: Ds grosse Fescht (aus Dällebach Kari – das Musical)
Komponisten: Schneider, Moritz & Hoffman, Robin
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band

Notenbeispiel (PDF)
Hörbeispiel (MP3)
Noten bestellen bei lucerne music edition

CD Swissness bestellen bei lucerne music edition

X