Brass Band

Fantasia sur «Conta tudi»

Unterbegriff: Rumantsch

Titel: Fantasia sur «Conta tudi» ( Fantasy on «Sing at all times»)
Komponist: Casanova, Gion Andrea
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band

Noten bestellen bei lucerne music edition

Hörbeispiel (MP3)
CD Perlas Rumantschas bestellen bei lucerne music edition

X