Brass Band

The Lord’s Prayer

Kategorie: Brass Band | Gesang BB

Titel: The Lord’s prayer
Komponist: Malotte, Albert Hay
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band (Vocal Solo)

Noten bestellen bei lucerne music edition

Hörbeispiel (MP3)
CD Brass & Voices bestellen bei Corsin Tuor

X