Brass Band

Persischer Marsch Op.289

Kategorie: Brass Band | Kategorie: Klassik | Kategorie: Märsche
Unterbegriff: Klassik

Titel: Persischer Marsch Op.289
Komponist: Strauss (Vater), Johann
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band

Notenbeispiel (PDF)
Noten bestellen bei lucerne music edition

X